Dom Opieki Dziennej ,,Pogodne Wzrastanie’’

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług
społecznych i zdrowotnych, które umożliwiają zwiększenie aktywności społecznej 30
osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (os. zagrożonych
ubóstwem lub zagrożonych wykluczeniem społecznym)tj. osoby , które ze względu na
stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z
niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych
czynności dnia codziennego ( 18 kobiet i 12 mężczyzn), zamieszkałym na terenie
powiatu jarosławskiego .