Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

Dodano dnia: 28 marca 2022

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119/1 z 04.05.2016 r.) dalej jako „RODO” poniżej
informuję o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Pomocy Młodzieży im. św.
  Jana Pawła II „WZRASTANIE”, ul. Kasztanowa 1. 37-200 Przeworsk, tel./fax. (016)
  642-44-48, reprezentowana przez Zarząd.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
  we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail
  iod@wzrastanie.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wykonywania podstawowych zadań instytucji, związanych z zawieraniem umów, realizacją
   celów statutowych (m.in. działalnością charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży poprzez
   prowadzenie Domów dla dzieci, Warsztatów terapii zajęciowej, Świetlic profilaktyczno –
   wychowawczych i Domu formacyjno - szkoleniowego oraz pomocą społecznej na rzecz osób
   dorosłych poprzez prowadzenie Schroniska dla bezdomnych mężczyzn i Niepublicznego
   Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z hospicjum i zakładem opiekuńczym.) i innych prawnych
   obowiązków w tym umownych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów
  prawa:
  • art. 6 ust. 1. lit. a (wyrażona zgoda), b (zawarcie i wykonanie umowy), c (wypełnienie
   obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), e (realizacja zadania w interesie
   publicznym), f (prawnie uzasadniony interes administratora) RODO;
  • oraz na podstawie przepisów regulujących funkcjonowanie poszczególnych jednostek.
 5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane przez Fundację Pomocy Młodzieży im. św. Jana
  Pawła II „WZRASTANIE” instytucjom uprawnionym na podstawie obowiązujących
  przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy o współpracę przy
  wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, świadczącym nam obsługę
  informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne zmierzające do realizacji naszych
  zadań statutowych.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu i nie będą
  przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami zawartymi w obowiązujących
  przepisach prawa i zgodnie z regulacjami funkcjonującymi w Fundacji tj. do czasu cofnięcia
  zgody, jeżeli dane były przetwarzane na jej podstawie, bądź do czasu przedawnienia roszczeń
  cywilno-prawnych, w zależności od tego który z tych okresów nastąpi później.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • żądania ich sprostowania;
  • żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • żądania przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych
   osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
   nadającym się do odczytu, które mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych
   osobowych lub żądać przesłania danych innemu administratorowi jeżeli jest to technicznie
   możliwe – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody lub w celu wykonania
   umowy czy też na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 9. Jeżeli Pani/ Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody mają Państwo prawo do
  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO,
  mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisu prawa jest
  obowiązkowe, w innych przypadkach jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w
  sytuacjach dobrowolnych może skutkować odmową realizacji usługi lub zawarcia umowy.
© 2022 Fundacja Wzrastanie. Wszelkie prawa zastrzeżone.