Historia

 Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” powstała w roku 1991. Dzieło to od samego początku rozwija się
z błogosławieństwem Arcypasterzy Metropolii Przemyskiej i jego Patrona św. Jana Pawła II, który w dniu 9 października 1991r., na prośbę przedstawicieli Fundacji, wyraził zgodę, aby Fundacja miała Jego Imię i osobiście pobłogosławił pierwszy Statut.

Dzięki zaangażowaniu bardzo wielu ludzi dobrej woli, a szczególnie od samego początku śp. Ks. Franciszka Rząsy, małżeństwa Jana i Weroniki Burych, pani Teresy Nalepa i p. Leokadii Ostrowskiej, Fundacja rozwinęła się obejmując pomocą dzieci i młodzież,
a z czasem bezdomnych, niepełnosprawnych, chorych i starszych.

Aktualnie Fundacja „WZRASTANIE” posiada 6 nieruchomości w Dynowie, Lipniku, Łopuszce Małej, Rakszawie, Przeworsku
i Jarosławiu oraz w Rzeszowie, w których prowadzi łącznie 13 placówek, w których opieką objętych ok. 400 osób.

W 1991r. Fundacja otrzymała pierwszą darowiznę od ks. proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Wawrzyńca w Dynowie, którą jest nieruchomość położona w Dynowie, składająca się z działki o pow. 2,74 ha wraz z budynkiem za dożywocie na rzecz właścicieli rodu Trzecieskich. Dworek był w początkowym etapie działalności Fundacji jej siedzibą i miejscem spotkań formacyjno-szkoleniowych. Po wyremontowaniu dworku i uporządkowaniu parku zorganizowana była świetlica dla dzieci potrzebujących pomocy z Dynowa i hostel, a od 2001r. jest Dom dla Dzieci.

W latach 1991 do 2006 Fundacja otrzymała w formie darowizny lub na wieloletnią dzierżawę następujące nieruchomości:

W 1991 r. Fundacja wydzierżawiła ośrodek wypoczynkowy w Lipniku od Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Jarlan” w Jarosławiu,
w którym organizowane były kolonie dla dzieci i młodzieży oraz dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego z Ukrainy.

W 1993r. Zarząd Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Jarlan” aktem notarialnym przekazał na rzecz Fundacji nieruchomość położoną w Lipniku składającą się z działki o pow. 3,81 ha wraz z budynkiem mieszkalnym murowanym, budynkiem mieszkalnym małomiejskim, stajnią murowaną i ogrodzeniem.

W latach 1994r. do 1997r. obiekt przeznaczony został na Dom dla Dzieci im. ks. Bronisława Markiewicza, a następnie – po przeniesieniu Domu dla Dzieci do Łopuszki Małej – na Dom rekolekcyjno-szkoleniowy.

Aktualnie w Lipniku realizowany jest również kilkuletni projekt „Azymut na aktywność” polegający na usamodzielnieniu osób niepełnosprawnych w mieszkaniach treningowych.

W 1992r. Fundacja otrzymała nieodpłatnie od Zarządu Miasta i Gminy w Kańczudze w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat
w Łopuszce Małej nieruchomość o pow. 3.94 ha wraz z dworkiem i budynkami gospodarczymi. Po przeprowadzeniu generalnych remontów dwór został przeznaczony od 1997r. na Dom dla Dzieci i siedzibę Fundacji.

W 2006r. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie wydzierżawiła Fundacji w Rakszawie obiekt, w którym po remoncie od 2011r. był to rodzinny dom dziecka, a od 2014r. jest Dom dla Dzieci im. Księdza Józefa Krupy.

W 1998r. Starostwo Powiatowe w Przeworsku przekazało na rzecz Fundacji w Przeworsku nieruchomość przy ul. Kasztanowej 1

– zabudowania po obiekcie szpitalnym z zapleczem gospodarczym i urządzeniami technicznymi.

W 1999 roku rozpoczęto prace adaptacyjne w pierwszym budynku z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej dla młodzieży
z upośledzeniem umysłowym, a od 2000 roku uruchomiono placówkę obejmując rehabilitacją społeczną i zawodową osoby niepełnosprawne z terenu powiatu przeworskiego i łańcuckiego. W powiecie przeworskim jest to pierwsza placówka przeznaczona dla niepełnosprawnych, której celem jest ich społeczna i zawodowa rehabilitacja.

W 2003 roku rozpoczęto adaptację drugiego budynku na mieszkania chronione dla usamodzielnionych podopiecznych Domu dla Dzieci. Aktualnie mieszka tam 2 wychowanków. Do 2019r. w budynku tym prowadzona była świetlica profilaktyczno-wychowawcza dla dzieci z Przeworska.

Trzeci obiekt został wyremontowany, w którym od 2011r. przez kilka lat było schronisko dla bezdomnych kobiet, natomiast od 2016 roku jest Dom dla Dzieci.

W 2002r. – dzięki przychylności Marszałka Województwa Podkarpackiego, Fundacja otrzymała, za niewielką  odpłatą,  opuszczone obiekty przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego, położone w Jarosławiu, przy ul. Sanowej 11.

Po przejęciu obiektu i przyległego placu już w pierwszych dniach oddane zostało całe Dzieło opiece Matki Najświętszej. Miejsce to nazwane zostało „Przystanią Matki Bożej Jasnogórskiej”. Nazwa ta wyrażała pragnienie organizatorów, by znajdowali tu miejsce, przystań, ludzie bezdomni. Był to też czas obecności kopii Obrazu Matki Bożej na terenie parafii kolegiaty, peregrynującej po Diecezji Przemyskiej, która w grudniu 2003 roku nawiedziła plac przed budynkiem nad Sanem.

„Przystań Matki Bożej Jasnogórskiej” została z czasem rozbudowana, oprócz kaplicy i Schroniska dla bezdomnych mężczyzn (od 2002 r.), w następnych obiektach zorganizowany został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KOLGMED (2009 r.) i Hospicjum dla chorych terminalnie (2017 r.). Całość obiektu znajdującego się na terenie przestrzeni „Przystani Matki Bożej” została oddana pod opiekę św. Jana Pawła II – i przyjęto nazwę Dom Ulgi w Cierpieniu im. św. Jana Pawła II w Jarosławiu. W następnych latach rozbudowano poddasze, gdzie aktualnie znajduje się Dom Opieki Dziennej dla osób starszych.

Ostatnim przedsięwzięciem śp. ks. Prałata Franciszka było „Jubileuszowe Dzieło” w związku z rocznicą 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II. W 2019r. rozpoczęte zostały prace remontowe czwartego zabytkowego obiektu tzw. „Belwederu” w Przeworsku, który ma być żywym pomnikiem wdzięczności społeczeństwa przeworskiego i Archidiecezji Przemyskiej za dar Papieża Polaka. W zamyśle ks. Franciszka ma to być Dom Miłosierdzia im. Św. Jana Pawła II i będzie służył osobom niepełnosprawnym w zorganizowanej pomocy dziennego pobytu, a dla pozostających w trudnej sytuacji życiowej, całodobowego pobytu z opiekunami w mieszkaniach wspomaganych.