Dom Dla Dzieci w Dynowie

Dom dla Dzieci w Dynowie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży od 2000 roku.

Mieści się on w zabytkowym dworku. Przy placówce znajduje się piękny park z placem zabaw oraz boiskami sportowymi, z których dzieci często korzystają. Dom dla Dzieci w Dynowie jest stworzony dla 14 wychowanków. Obecnie przebywa tutaj jedenaścioro podopiecznych w wieku od 4 do 20 lat.
 

Całodobową opiekę nad podopiecznymi sprawują pracownicy: koordynator z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem. W naszej placówce dzieci uczą się samodzielności i odpowiedzialności, przygotowując się do dorosłego życia, bądź czekając na powrót do swoich rodzin. Podopieczni są wdrażani w obowiązki domowe, pomagają w sprzątaniu Domu, uczą się przygotowywać posiłki z Panią kucharką i wychowawcami, dbają o ogródek przy Domu i obejście, uczą się prac związanych z prowadzeniem domu. Kładziemy nacisk na to, aby przez wzajemną pomoc w utrzymaniu porządku i w prowadzeniu domu kształtować u naszych podopiecznych poczucie, że są współodpowiedzialni za dom, w którym obecnie mieszkają.

Nie brakuje również możliwości do zabawy i rozwijania swoich zainteresowań. Chłopcy często chodzą na treningi z piłki nożnej, jeżdżą na zawody sportowe. W czasie wolnym grają między sobą w koszykówkę, piłkę nożną, tenisa, ping-ponga, jeżdżą na rowerach itp. Gdy pogoda nie sprzyja, dzieci grają na x-boxie, w planszówki, rozwijają swoje talenty plastyczne.

Podopieczni wraz z pracownikami często jeżdżą do kina, do parku trampolin, na basen, do sali zabaw, na kolonie i rekolekcje. Wspólne spędzanie czasu pozwala nam lepiej się poznać, polubić, i zbudować to co najcenniejsze w naszym Domu – relacje między nami. Rozwijamy nowe zainteresowania wśród naszych podopiecznych.
 

Integralną częścią naszej codzienności jest kształtowanie młodych serc i umysłów w duchu chrześcijańskim. Staramy się rozwijać łaskę wiary naszych podopiecznych przez przykład, przyjmowanie sakramentów, rozmowy, podtrzymywanie tradycji świętowania niedziel i świąt (odświętny strój, uczestnictwo we Mszy św., uroczysty obiad, elegancko nakryty stół, wspólne spędzanie czasu, modlitwa), codzienną modlitwę w kaplicy oraz przy posiłkach. Razem budujemy dobrą atmosferę między nami, abyśmy wzajemnie dawali sobie poczucie bliskości, zaufania i bezpieczeństwa.

Aktualności


  • Spotkanie opłatkowe w Dynowie

    Spotkanie opłatkowe w Dynowie

    Wtorkowe popołudnie było czasem spotkania przy wigilijnym stole dla dzieci Domu dla dzieci w Dynowie. Swoją obecnością zaszczycił nas burmistrz Dynowa p. Zygmunt Frańczak. Po części artystycznej wykonanej przez podopiecznych był czas na łamanie się opłatkiem, wspólny posiłek i kolędowanie. Nastrój kolędowy stworzył p. Wojciech z synem grając na akordeonach.


  • Wizyta w AlpaKiss

    Wizyta w AlpaKiss

    Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Fundację PKO Banku Polskiego nasi podopieczni korzystają z dodatkowej pomocy terapeutycznej. Jedną z form terapii, w której wychowankowie biorą udział jest tzw. alpakoterapia. Alpakoterapia jest formą zooterapii i jest terapią wspomagającą, która może uzupełniać m.in. terapię psychologiczną, behawioralną czy terapię integracji sensorycznej. Alpakoterapia jako metoda wspomagająca ma za zadanie wzmacniać…


Czytania na dziśSelect date

Wtorek XII tygodnia Okresu Zwykłego

Druga Księga Królewska 19,9b-11.14-21.31-35a.36.

Sennacheryb, król asyryjski, wyprawił posłów do Ezechiasza, polecając:
«Tak powiecie Ezechiaszowi, królowi judzkiemu: Niech twój Bóg, w którym pokładasz nadzieję, nie zwodzi cię zapewnieniem: Nie będzie wydana Jerozolima w ręce króla asyryjskiego!
Oto ty słyszałeś, co zrobili królowie asyryjscy wszystkim krajom, przeznaczając je na zagładę, a ty miałbyś ocaleć?»
Ezechiasz wziął list z rąk posłów i przeczytał go, następnie poszedł do świątyni Pańskiej i rozwinął go przed Panem.
I zanosił Ezechiasz modły przed obliczem Pańskim, mówiąc: «Panie, Boże Izraela! Który zasiadasz na cherubach, Ty sam jeden jesteś Bogiem wszystkich królestw świata. Ty uczyniłeś niebo i ziemię.
Nakłoń, Panie, Twego ucha, i usłysz! Otwórz, Panie, Twoje oczy, i popatrz! Posłuchaj słów Sennacheryba, które przesłał, by znieważać Boga żywego.
To prawda, o Panie, że królowie asyryjscy wyniszczyli narody i ich kraje.
W ogień wrzucili ich bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich – z drzewa i z kamienia – więc ich zniszczyli.
Teraz więc, Panie, Boże nasz, wybaw nas z jego ręki! I niech wiedzą wszystkie królestwa ziemi, że Ty, Panie, sam jesteś Bogiem».
Wówczas Izajasz, syn Amosa, posłał Ezechiaszowi oświadczenie: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Wysłuchałem tego, o co się modliłeś do Mnie w sprawie Sennacheryba, króla Asyrii.
Oto wyrocznia, jaką wydał Pan co do niego: Gardzi tobą, szydzi z ciebie Dziewica, Córa Syjonu. Za tobą potrząsa głową Córa Jeruzalem.
Albowiem z Jeruzalem wyjdzie Reszta, a z góry Syjon garstka ocalałych. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona!
Dlatego tak mówi Pan o królu asyryjskim: Nie wejdzie on do tego miasta ani nie wypuści tam strzały, nie nastawi przeciw niemu tarczy ani nie usypie przeciwko niemu wału.
Drogą, tą samą, którą przybył, powróci, a do miasta tego nie wejdzie — mówi Pan.
Otoczę opieką to miasto i ocalę je przez wzgląd na Mnie i na sługę mego, Dawida».
Tejże samej nocy wyszedł Anioł Pański i pobił w obozie Asyryjczyków sto osiemdziesiąt pięć tysięcy ludzi.
Sennacheryb, król asyryjski, zwinął więc obóz, wyruszył z powrotem i pozostał w Niniwie.

Księga Psalmów 48(47),2-3a.3b-4.10-11.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały
w mieście Boga naszego.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie,
radością jest całej ziemi.

Góra Syjon, kres północy,
jest miastem wielkiego Króla.
Bóg w zamkach swoich
okazał się obroną.

Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją
we wnętrzu Twojej świątyni.
Jak imię Twe, Boże,
tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi.
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

Ewangelia wg św. Mateusza 7,6.12-14.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was samych.
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków.
Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.
Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!»


Fragment liturgicznego tłumaczenia Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum
By codziennie mogli Państwo otrzymywać tekst Ewangelii, prosimy się zarejestrować : ewangelia.org

Nasz Patron