Fundacja Pomocy Młodzieży
im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”

Misja Fundacji Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "WZRASTANIE" została określona przez Założycieli w akcie notarialnym o ustanowieniu Fundacji i w Statucie Fundacji.
Misją Fundacji, w myśl Ewangelii, jest wszechstronna pomoc osobom potrzebującym w wymiarze duchowym i materialnym, zwłaszcza we wzrastaniu wewnętrznym i w coraz pełniejszym przyjmowaniu chrześcijańskiego systemu wartości. Owocem tego powinno być przyjmowanie odpowiedzialności za własny rozwój i zaangażowanie w życie Kościoła i Narodu.

Misja Fundacji realizowana jest głównie poprzez: świadomą troskę o kształtowanie dojrzałej osobowości ludzkiej i chrześcijańskiej; przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie; wychowanie społeczne i praktyczną realizację w życiu publicznym katolickiej nauki społecznej; wychowanie narodowo – patriotyczne pogłębiające i uzupełniające formację, którą młodzież otrzymuje w szkole i w innych placówkach wychowawczych; tworzenie więzi międzyludzkich i budowanie wspólnot; pomoc socjalną i ekonomiczną; niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudnouleczalnymi schorzeniami; niesienie pomocy dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionej, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych; niesienie pomocy osobom biednym, zaniedbanym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Fundacja w liczbach

“Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”

- Łk 1,37

13

placówek

109

pełnych etatów zatrudnienia

400+

korzystających z pomocy

30

lat niesionej pomocy

Dom Miłosierdzia "Belweder"

czyli Pomnik Wdzięczności Św. Janowi Pawłowi II

Jeżeli możesz, włącz się swoją „cegiełką” w to „Jubileuszowe Dzieło” służące Osobom z Niepełnosprawnością. Zapraszamy do zrobienia z nami kolejnych kroków na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Dowiedz się więcej

Aktualności

Najświeższe informacje dotyczące Fundacji i jej działania na codzień.

Zapraszamy do częstych odwiedzin i śledzenia naszej działalności.

© 2022 Fundacja Wzrastanie. Wszelkie prawa zastrzeżone.