Usługi opiekuńcze

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

INFORMACJE OGÓLNE

Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Przeworsku w okresie od 01.01.2024 do 30.09.2027 realizuje projekt pod nazwą „Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością i usługi opiekuńcze dla seniorów z powiatu przeworskiego i łańcuckiego szansą na podniesienie poziomu jakości życia”.

Numer Projektu: FEPK.07.18-IP.01-0101/23

Projekt realizowany w ramach Priorytetu nr FEPK.07 „ Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Działanie FEPK.07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej

WARTOŚĆ OGÓŁEM PROJEKTU 

4 738 951,05 Zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE

4 811 321,05 Zł.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do środowiskowych form pomocy poprzez wsparcie 30 osób (16 kobiet i 14 mężczyzn) w tym 18 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i 12 osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu przeworskiego i łańcuckiego w formie świadczenie usług opiekuńczych (mobilnej opieki domowej), specjalistycznych usług opiekuńczych i usług asystenckich.

KRYTERIA NABORU

W Projekcie mogą uczestniczyć:

I. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które:

1. Ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność, wiek wymagają opieki lub wsparcia w związku
z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;

2. Zamieszkują na terenie realizacji projektu tj. powiaty przeworski lub łańcucki;

3. Nie korzystają z usług opiekuńczych i/lub specjalistycznych, lub korzystają w innym zakresie (na podstawie zaświadczenia z Gminnego/Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu  lub nie korzystaniu ze świadczeń opiekuńczych i/lub specjalistycznych);

4. Są osobami samotnie gospodarującymi, osobami samotnymi lub osobami w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

II. Osoby z niepełnosprawnością które:

1. Posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ;

2. Zamieszkują na terenie realizacji projektu tj. powiaty przeworski lub łańcucki;

3. Nie korzystają z usług asystenckich, lub korzystają w innym zakresie(na podstawie zaświadczenia z Gminnego/Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej o korzystaniu/niekorzystaniu z usług asystenckich).

KRYTERIA PREMIUJĄCE

Na etapie rekrutacji preferowane będą osoby:

a) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,

c) osoby z chorobami psychicznymi,

d) osoby z niepełnosprawnością intelektualną,

e) osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

f) osoby korzystające z programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa.

g) osoby zamieszkujące samotnie.

FORMY WSPARCIA

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Świadczone w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu. Realizowane dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zakresie i wymiarze czasowym ustalanym według indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu (minimum 40 godzin w miesiącu usług opiekuńczych na jednego Uczestnika Projektu).

2. Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego. W zależności od potrzeb osoby z niepełnosprawnością, usługa asystencka może obejmować również opiekę higieniczną oraz pomoc w czynnościach fizjologicznych (minimum 40 godzin w miesiącu usług opiekuńczych na jednego Uczestnika Projektu).

INFORMACJE O BIURZE PROJEKTU

Biuro Projektu mieści się w siedzibie Fundacji Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Przeworsku przy ulicy Kasztanowej 1 (37-200 Przeworsk)

Tel. (16) 642-44-48

Adres mail: opieka@wzrastanie.com.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie.

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny!