Mar 11 13

Zaproszenie na dostawę biblioteczek

admin

Zarzecze 12.03.2013

FW.272.18.2013

Do wszystkich Wykonawców

ZAPYTANIE CENOWE
na zamówienie o wartości szacunkowej poniżej kwoty 14 000 euro

Zapraszam do złożenia oferty na: dostawę biblioteczek dla punktów przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Przedmiot zamówienia: dostawa 70 zestawów biblioteczek do 10 punktów przedszkolnych zlokalizowanych w powiecie lubaczowskim – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ich ilości zawiera załącznik nr 1 do zapytania cenowego
Słownik CPV: 22110000-4 Drukowane książki, 37520000-9 Zabawki, 37524000-7 Gry
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy
Miejsce dostawy: Biuro Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, 37-205 Zarzecze 192
Zamawiający: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” –Biuro Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, 37-205 Zarzecze 192
Kryteria oceny ofert: cena – 50 %, jakość merytoryczna – 35 %, jakość zabawki, gry, książki – 15 %
Okres gwarancji – zgodnie z umową
Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Biurze Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, 37-205 Zarzecze 192 do dnia 28.03.2013r. do godz. 16.00
Termin rozpatrzenia ofert: 28.03.2013r. o godz. 16.10 w Biurze Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, 37-205 Zarzecze 192. Wykonawcy mogą brać udział w otwarciu ofert. Wszystkim Wykonawcom którzy złożą oferty zostanie przekazany protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
Inne postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy – Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego
Warunki płatności: przelew na podstawie faktury VAT – (warunki w umowie)
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pani Marta Ulma-Baran – sprawy merytoryczne, Pani Sylwia Bembenek – sprawy formalne – wszelkie zapytania proszę kierować w formie pisemnej na nr faxu 16 640 13 73 lub adres e-mail:
lubaczowskie-punkty@wp.pl
Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta na dostawę biblioteczek – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”
Uwagi:

Z uwagi na to, że Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający może dokonać zakupu pojedynczego przedmiotu tylko za cenę niższą niż 350 złoty brutto. Zatem cena jednostkowa brutto pojedynczego zestawu musi być niższa niż 350 zł. brutto.
Zaproszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.wzrastanie.com.pl
W przypadku zmiany przez Zamawiającego zapisów zapytania cenowego, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którym wysłał zapytanie cenowe oraz umieści na ww. stronie internetowej stosowne informacje.
Jeżeli w ofercie Wykonawcy pojawią się oczywiste omyłki rachunkowe, Zamawiający je poprawi.
W przypadku gdy najtańsza oferta przekroczy wysokość środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, wówczas Zamawiający może podjąć negocjacje z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do złożonej oferty poprosi Wykonawcę o złożenie stosownych wyjaśnień.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane
Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, potencjalny wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. (według załącznik nr 4 do zapytania cenowego )

Przesłana oferta musi zawierać:
wypełnioną ofertę cenową (załącznik nr 3)
opisy merytoryczne do każdego zestawu (załącznik nr 3)
oświadczenie (załącznik nr 4)
Z poważaniem

Marta Ulma-Baran
Członek Zarządu

 

Zalacznik nr 1 Opis przedmiotu zamowienia

Zalacznik nr 2 Wzor umowy

Zalacznik nr 3 Oferta wykonawcy

Zalacznik nr 4 Oswiadczenie

Zaproszenie na dostawe biblioteczek

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress