Paź 29 12

Zaproszenie do składania ofert

admin

FW.272.7.2012
Zarzecze  29.10.2012

Do Wszystkich Wykonawców

 

 ZAPYTANIE CENOWE

na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

 1. Zapraszam do złożenia oferty na: dostawę mebli do punktów przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego                  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 2. Przedmiot zamówienia: dostawa 10 kompletów mebli do punktów przedszkolnych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ich ilości zawiera załącznik nr 1 do zapytania cenowego
 3. Termin realizacji zamówienia: 25 dni od dnia podpisania umowy
 4. Miejsce dostawy mebli: 10 punktów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie powiatu lubaczowskiego w gminie: Horyniec Zdrój, Wielkie Oczy i Stary Dzików – dokładne adresy punktów przedszkolnych znajdują się w załączniku nr 1 do umowy.
 5. Zamawiający: Fundacja Pomocy Młodzieży  im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” –Biuro Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, 37-205 Zarzecze 192
 6. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %
 7. Okres gwarancji – 24 miesiące od dnia przyjęcia dostawy (podpisania protokołu odbioru) – warunki w umowie – Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego
 8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Biurze Projektu Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, 37-205 Zarzecze 192 do dnia 08.11.2012r. do godz. 15.00
 9. Termin rozpatrzenia ofert: 08.11.2012 o godz. 15.10 w Biurze Projektu Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, 37-205 Zarzecze 192. Wszystkim Wykonawcom którzy złożą oferty zostanie przekazany protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
 10. Inne postanowienia zostały zawarte w projekcie umowyZałącznik Nr 2 do zapytania cenowego
 11. Warunki płatności: przelew na podstawie  faktury VAT – (warunki w umowie)
 12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Pani Marta Ulma-Baran, Pani Sylwia Bembenek – wszelkie zapytania proszę kierować w formie pisemnej na nr faxu 16 640 13 73 lub adres e-mail: lubaczowskie-punkty@wp.pl
 13. Sposób przygotowania oferty:

–                         ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na dostawę mebli – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

 1. Uwagi:

1)   Zaproszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.wzrastanie.com.pl

2)   W przypadku zmiany przez Zamawiającego zapisów zapytania cenowego, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którym wysłał zapytanie cenowe oraz umieści na ww. stronie internetowej stosowne informacje.

3)   Jeżeli w ofercie Wykonawcy pojawią się oczywiste omyłki rachunkowe, Zamawiający je poprawi.

4)   Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do złożonej oferty poprosi Wykonawcę o złożenie stosownych wyjaśnień.

5)   Oferty przesłane po terminie  nie będą rozpatrywane

 

Przesłana oferta musi zawierać:

 1. wypełnioną ofertę cenową (załącznik nr 3)

 

Z poważaniem
Marta Ulma – Baran
Członek Zarządu


Zaproszenie do składania ofert [wpdm_file id=5]
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia [wpdm_file id=6]
Załącznik nr 2  Wzór umowy [wpdm_file id=7]
Załącznik nr 3 – oferta wykonawcy [wpdm_file id=8]
Załącznik nr 1 – do umowy [wpdm_file id=9]

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress