Lip 31 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

admin

„Zmiana sposobu użytkowania budynku w Przeworsku z funkcji niemieszkalnej na mieszkalną, z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną” – zadanie Nr 3 Instalacja elektryczna

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 8 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Link do strony BZP

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress