Kim jesteśmy?

Wspólnota Sług Miłosierdzia bł. Jana Pawła II

“Potrzeba wyobraźni miłosierdzia, by dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba wyobraźni miłosierdzia, by przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie. Potrzeba wyobraźni miłosierdzia wszędzie tam, gdzie ludzie wołają w potrzebie do Ojca Miłosierdzia. Pomóżcie współczesnemu człowiekowi zaznawać Miłosiernej Miłości Boga! Niech w jej blasku i cieple ocala swe człowieczeństwo!” (Jan Paweł II, Błonie 2002 r.)

Któż z nas nie wspomina wspaniałego Rodaka, już dziś błogosławionego Papieża Jana Pawła II? Raz po raz słyszymy w mediach o jego wielkich dokonaniach, testamencie życia oraz inspiracjach, które powstały z inicjatywy tak istotnego dla świata pontyfikatu. Przywołujemy w pamięci żywe obrazy papieskiego otwarcia na każdego człowieka, postawę serdeczności, a nade wszystko umiłowanie najbardziej pogardzanych przez systemy polityczne, bądź odrzucanych przez zalewającą współczesność „cywilizację śmierci”, ludzką nieczułość wyrastającą ze „skamieniałego” serca i „zdeformowanego” sumienia. Często dostrzegamy w telewizji, czy przeglądając galerie, niezwykle zatroskane spojrzenie Ojca Świętego, pochylającego się nad ludzkim dramatem: choroby, niepełnosprawności, opuszczenia, bezdomności, duchowego zagubienia i chaosu.

Śmierć Jana Pawła II, proces beatyfikacyjny, świadectwa ludzi znających jego osobę, oraz cuda dokonane za przyczyną Błogosławionego, odsłoniły ludzkości świątobliwe życie Papieża, jak i na nowo przywołały przedsięwzięcia, dokonania, które być może ze względu na pokorę i cichą służbę najuboższym Jego Świątobliwości, nie były uwidaczniane ani przez niego samego, ani przez środki masowego przekazu. Nadeszła dla Kościoła Powszechnego chwila, aby nostalgię, wspomnienia, tęsknotę za błogosławionym Rodakiem przemienić w czyn miłosierdzia. Praktyka czynu miłości, świadczona na rzecz najbardziej potrzebujących jest najlepszą formą sprawdzianu naszego chrześcijaństwa oraz umiłowania bł. Jana Pawła II. Jego osoba żyje w naszej doczesnej „pielgrzymce wiary”, o czym przekonuje nas tajemnica świętych obcowania, ale jego dzieło powinno być kontynuowane przez ludzi dobrej woli, dostrzegających  biedę ludzkiej egzystencji. Kontynuując poczynania Papieża, odpowiadając na jego nauczania oraz podejmując apel o wyobraźnię miłosierdzia, jako przedstawiciele Fundacji „Wzrastanie”, chcemy zaproponować ludziom wrażliwym na los biednych, samotnych i opuszczonych, przystąpienie do nowo powstającej wspólnoty chrześcijańskiej.

Dla tworzenia naszej Wspólnoty, nie bez znaczenia pozostaje także ogłoszony przez Benedykta XVI rok wiary. Szczególnie ważnym wydaje się być w kontekście zachęty do praktykowania czynów miłosierdzia postulat obecnego Papieża zawarty w liście apostolskim „Porta Fidei”:

„Rok Wiary będzie również dobrą okazją do wzmożonego składania świadectwa miłosierdzia. (…)Wiara bez miłości nie przynosi owocu, a miłość bez wiary byłaby uczuciem nieustannie zagrożonym przez zwątpienie. Wiara i miłość potrzebują siebie nawzajem, jedna pozwala bowiem drugiej się urzeczywistniać. Niemało chrześcijan istotnie poświęca swoje życie z miłością osobom samotnym, zepchniętym na margines lub wykluczonym, jako tym, którzy jako pierwsi nas potrzebują i są najważniejsi z tych, których trzeba wesprzeć, ponieważ właśnie w nich odzwierciedla się oblicze samego Chrystusa. Dzięki wierze możemy rozpoznać w tych, którzy proszą o naszą miłość, oblicze zmartwychwstałego Pana. «Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili» (Mt 25, 40) — te Jego słowa są przestrogą, o której nie wolno zapominać, i nieustannym wezwaniem, aby przekazywać innym tę miłość, z którą On troszczy się o nas. To wiara pozwala rozpoznać Chrystusa, a Jego miłość pobudza do tego, aby spieszyć Mu z pomocą za każdym razem, kiedy w bliźnim staje na drodze naszego życia. Umocnieni wiarą, patrzmy z nadzieją na nasze zaangażowanie w świecie, oczekując «nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość» (2 P 3, 13; por. Ap 21, 1)”.

W odpowiedzi na głos ludzi potrzebujących, podejmując zadanie kontynuacji misji naszego Wielkiego Rodaka- Bł. Jana Pawła II, odpowiadając na apel Benedykta XVI związany z ogłoszonym i rozpoczętym rokiem wiary, zapraszamy do włączenia się we Wspólnotę Sług Miłosierdzia bł. Jana Pawła II.

Naszą Wspólnotę Sług Miłosierdzia bł. Jana Pawła II pragniemy związać z Domem Formacyjno- Szkoleniowym bł. Jana Pawła II w Lipniku (kołó Kańczugi), gdyż to właśnie miejsce stało się kolebką zaistniałego pomysłu, wyrastającego z modlitewnego natchnienia i postulatu ludzi dobrej woli, na co dzień związanych z Fundacją „Wzrastanie”. Poza tym wspomniane miejsce stanowić będzie bazę lokalową i ognisko modlitwy i zjednoczenia wszystkich Członków Wspólnoty.

Każda osoba pragnąca włączyć się w proponowane dzieło może to uczynić poprzez wypełnienie deklaracji przynależności (dostępna w Domu Formacyjno- Szkoleniowym w Lipniku, Ośrodkach naszej Fundacji, oraz na stronie internetowej w zakładce „deklaracja”) oraz podjęcie zadań apostolskich (proponuje się wybranie jednej „praktyki z zaproponowanych trzech form apostolskich):

Modlitewnych (np. modlitwa osobista i rodzinna w intencji potrzebujących; adoracja Najświętszego Sakramentu; praktyka częstej Komunii Świętej; koronka do Miłosierdzia Bożego; Honorowa Straż Najświętszego Serca Jezusowego; czuwanie podczas Apelu Jasnogórskigo; praktykowanie pierwszych sobót miesiąca; Litania do bł. Jana Pawła II; inne)

Ewangelizacyjnych (np. lektura Biblii; promocja mediów katolickich; rozpowszechnianie słowa życia (cytaty biblijne, myśli bł. Jana Pawła II) przez sms; zachęta do udziału w dniach skupienia, rekolekcjach, sesjach tematycznych; kolportaż prasy katolickiej; pielgrzymki; pogłębianie nauczania bł. Jana Pawła II; przesyłanie ciekawych artykułów pocztą mailową; inne)

Miłosierdzia (np. promocja  wolontariatu; posługa potrzebującym; wsparcie materialne i duchowe dzieł związanych z praktykowaniem czynów miłosierdzia; organizowanie zbiórek rzeczowych z przeznaczeniem dla ubogich; wspieranie funkcjonowania Domu Formacyjno- Szkoleniowego bł. Jana Pawła II w Lipniku; inne)

Przynależność do Wspólnoty Sług Miłosierdzia bł. Jana Pawła II nie nakłada żadnych zobowiązań, jest jedynie formą zamanifestowania swojej solidarności z najbardziej potrzebującymi i podjęciem starań o świadczenie pomocy w duchu chrześcijańskiej miłości, pod patronatem  i duchowym przewodnictwem Bł. Jana Pawła II.

Po wypełnieniu deklaracji i dostarczeniu jej do Dyrektora Domu, osoba zgłaszająca chęć przynależności do Wspólnoty Sług Miłosierdzia bł. Jana Pawła II, zostaje wpisana do specjalnej Księgi Pamiątkowej i otoczona szczególną modlitwą naszych podopiecznych.

W przypadku przekazywania środków finansowych należy korzystać z konta Fundacji, z dopiskiem Lipnik (Bank Spółdzielczy w Przeworsku; Oddział Zarzecze; nr. Konta bankowego: 56 9106 0008 2002 0015 8512 0001), lub w przypadku przekazywania darów rzeczowych, umówić się telefonicznie z Dyrektorem Domu (Ks. Jan Szeląg nr. Tel. 607 857 857).

Na naszej stronie internetowej będziemy informować Państwa o prowadzonych działaniach, przekazywać materiały formacyjne oraz ogłaszać doroczne (dwa w cyklu rocznym) spotkanie formacyjno- modlitewne.

Wszystkich członków naszej Wspólnoty prosimy o szczególną łączność duchową i solidarność modlitewną z potrzebującymi każdego 22-go dnia miesiąca (22 października obchodzimy wspomnienie bł. Jana Pawła II). Każdego 22- tego dnia miesiąca planujemy również spotkanie modlitewne w naszym Domu bł. Jana Pawła II w Lipniku, na które serdecznie zapraszamy. Można oczywiście skorzystać z noclegu (po wcześniejszym zgłoszeniu do Dyrektora Domu, Ks. Jana Szeląga).

W programie przewidujemy:

17.00 Msza święta z konferencją; wspólne spotkanie formacyjne; agapę.

Żywimy głęboką nadzieję, że zaangażowanie wielu osób w dzieło miłosierdzia, ukonstytuowane w ramach Wspólnoty Sług Miłosierdzia bł. Jana Pawła II i związane z naszym Domem Formacyjno – Szkoleniowym, pozwoli na stworzenie grupy liderów tego dzieła, które zostanie zakorzeniane w lokalnych wspólnotach parafialnych, a co za tym idzie, wydatnie wpłyną na poprawienie jakości i sposobu życia osób wołających o pomoc w zakresie duchowym jak i materialnym.

Bogu Trójjedynemu, przez przyczynę Maryi- Wspomożycielki Wiernych, świętych patronów, w tym bł. Jana Pawła II, powierzamy to dzieło i wszystkich ludzi dobrej woli- sympatyków Wspólnoty.

Serdecznie zapraszamy i polecamy się modlitwie:

Ks. Franciszek Rząsa
Ks. Jan Szeląg
Elżbieta Płodzień

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress