Paź 30 12

Przetarg – Zakup sprzętu

admin

FW.272.8.2012
Zarzecze  30.10.2012

Do wszystkich Wykonawców

ZAPYTANIE CENOWE

na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

 1. Zapraszam do złożenia oferty na: dostawę sprzętu do punktów przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 2. Przedmiot zamówienia: dostawa 10 kompletów sprzętu do punktów przedszkolnych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ich ilości zawiera załącznik nr 1 do zapytania cenowego
 3. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy
 4. Miejsce dostawy sprzętu: 10 punktów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie powiatu lubaczowskiego w gminie: Horyniec Zdrój, Wielkie Oczy i Stary Dzików – dokładne adresy punktów przedszkolnych znajdują się w załączniku nr 1 do umowy.
 5. Zamawiający: Fundacja Pomocy Młodzieży  im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” –Biuro Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, 37-205 Zarzecze 192
 6. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %
 7. Okres gwarancji – wg kart gwarancyjnych producenta min. 12 m-cy – warunki w  umowie – Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego
 8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Biurze Projektu Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, 37-205 Zarzecze 192 do dnia 09.11.2012r. do godz. 15.00
 9. Termin rozpatrzenia ofert: 09.11.2012 o godz. 15.10 w Biurze Projektu Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, 37-205 Zarzecze 192. Wszystkim Wykonawcom którzy złożą oferty zostanie przekazany protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
 10. Inne postanowienia zostały zawarte w projekcie umowyZałącznik Nr 2 do zapytania cenowego
 11. Warunki płatności: przelew na podstawie  faktury VAT – (warunki w umowie)
 12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Pani Marta Ulma-Baran, Pani Sylwia Bembenek – wszelkie zapytania proszę kierować w formie pisemnej na nr faxu 16 640 13 73 lub adres e-mail: lubaczowskie-punkty@wp.pl
 13. Sposób przygotowania oferty:

ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na dostawę sprzętu – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

 Uwagi:

1)   Z uwagi na to, że Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający może dokonać zakupu pojedynczego przedmiotu tylko za cenę niższą niż 350 złoty brutto. Zatem cena jednostkowa brutto pojedynczego przedmiotu musi być niższa niż 350 zł. brutto.   

2)   Zaproszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.wzrastanie.com.pl

3)   W przypadku zmiany przez Zamawiającego zapisów zapytania cenowego, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którym wysłał zapytanie cenowe oraz umieści na ww. stronie internetowej stosowne informacje.

4)   Jeżeli w ofercie Wykonawcy pojawią się oczywiste omyłki rachunkowe, Zamawiający je poprawi.

5)   Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do złożonej oferty poprosi Wykonawcę o złożenie stosownych wyjaśnień.

6)   Oferty przesłane po terminie  nie będą rozpatrywane

Przesłana oferta musi zawierać:

 1. wypełnioną ofertę cenową (załącznik nr 3)

 

Z poważaniem
Marta Ulma-Baran
Członek Zarządu


Zaproszenie do składania ofert [wpdm_file id=15]
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia [wpdm_file id=16]
Załącznik nr 2  Wzór umowy [wpdm_file id=17]
Załącznik nr 3 – oferta wykonawcy [wpdm_file id=18]
Załącznik nr 1 – do umowy [wpdm_file id=19]

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress