Lis 2 12

Przetarg nieograniczony – Zakup materiałów budowlanych

Dariusz

Numer ogłoszenia: 430778 – 2012;
data zamieszczenia: 02.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku z/s Łopuszka Mała , Łopuszka Mała 13, 37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie, tel. 016 6424448, faks 016 6424448.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://wzrastanie.com.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://wzrastanie.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów budowlanych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych m.in.: beton, Folia polietylenowa szeroka, Folia wiatroizolacyjna, Gips szpachlowy, Gwoździe budowlane, Klej poliuretanowy do wewnątrz, Kołki do wstrzeliwania, Kształtowniki stalowe profilowane C 100×075, Kształtowniki stalowe profilowane U 55×075, Listwy przyścienne z drewna, Łączniki krzyżowe lj 60/60, Łączniki wzdłużne lw 60/110, Panele podłogowe, Płytki ceramiczne ścienne, Płytki kamionkowe, Płyty gipsowo – kartonowe ognioodporne, Płyty styropianowe grub. 10 cm, B20, elewacyjny, Płyty styropianowe grub. 8 cm, B20, elewacyjny, Profile nośne 60/27, Profile przyścienne 28/27, Siatka stalowa posadzkowa, Taśma spoinowa, Wieszak w 60/60, Wkręty do płyt gipsowych, Zaprawa cementowa m 12, Zaprawa cementowo – wapienna m 50, Zaprawa cementowo – wapienna m 15, Zaprawa klejąca, Zaprawa spoinująca, Zaprawa wapienna m 4, Zawiesia do kształtowników C-100×075 – szczegóły opisane w załączniku nr 4 do SIWZ Materiały budowlane będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne potwierdzające dopuszczenie do jednostkowego lub powszechnego stosowania..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.40.00-2, 43.41.30.00-1, 44.17.10.00-9, 44.11.32.00-7, 44.17.50.00-7, 44.17.40.00-0, 44.92.11.00-3, 44.19.22.00-4, 24.91.00.00-6, 44.42.38.50-4, 44.33.40.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 – Załącznik Nr 3 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 – Załącznik Nr 3 do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 – Załącznik Nr 3 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 – Załącznik Nr 3 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 – Załącznik Nr 3 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: tak
nie należy przedkładać oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 1) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu. Zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu. 2) Wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie dostawy w określonym terminie np. warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, epidemie itp. Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3) Zamiana poszczególnych materiałów budowlanych na równorzędne o takiej samej lub wyższej jakości spełniające takie same funkcje co materiały wykazane w ofercie Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji przez producenta.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wzrastanie.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE Lipnik z/s Łopuszka Mała 13, 37-220 Kańczuga.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2012 godzina 15:30, miejsce: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE – Schronisko dla bezdomnych, ul. Sanowa 11, 37-500 Jarosław.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niedlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki (Należy skopiować poniższy link i otworzyc go za pomoca przeglądarki internetowej po czym załącznik zostanie automatycznie zapisany na dysku)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
http://wzrastanie.com.pl/site/wp-content/uploads/2012/11/SIWZ-.doc

Załacznik nr 1 – Formularz ofertowy
http://wzrastanie.com.pl/site/wp-content/uploads/2012/11/Zalacznik-nr-1-Formularz-ofertowy.doc

Załącznik nr 2 – Oświadczenie art 24
http://wzrastanie.com.pl/site/wp-content/uploads/2012/11/Zalacznik-nr-2-Oświadczenie-art-24.doc

Załącznik nr 3 – Oświadczenie art 22
http://wzrastanie.com.pl/site/wp-content/uploads/2012/11/Zalacznik-nr-3-Oświadczenie-art-22.doc

Załącznik nr 4 – Kalkulacja ofertowa
http://wzrastanie.com.pl/site/wp-content/uploads/2012/11/Zalacznik-nr-4-Kalkulacja-ofertowa.doc

Załącznik nr 5 – Dane wykonawczy
http://wzrastanie.com.pl/site/wp-content/uploads/2012/11/Zalacznik-nr-5-Dane-wykonawcy.doc

Załącznik nr 6 – Projekt umowy
http://wzrastanie.com.pl/site/wp-content/uploads/2012/11/Zalacznik-nr-6-Projekt-umowy.doc

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress