Gru 3 12

Przetarg nieograniczony na dostawę busa

admin

Kańczuga: Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE – 1 sztuka


Numer ogłoszenia: 485372 – 2012; data zamieszczenia: 03.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku z/s Łopuszka Mała , Łopuszka Mała 13, 37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie, tel. 016 6424448, faks 016 6424448.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wzrastanie.com.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://wzrastanie.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE – 1 sztuka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Gwarancje Zamawiający wymaga następujących minimalnych okresów gwarancji bez limitu przebiegu kilometrów: a) min 24 miesiące gwarancji na prawidłowe działanie samochodu, licząc od daty zakupu b) min. 36 miesięcy gwarancji na powłokę lakierniczą, licząc od daty zakupu c) min. 144 miesiące gwarancji na perforację elementów nadwozia licząc od daty zakupu 2. Wymagane warunki techniczne oraz minimalne wyposażenie zamawianego samochodu : 1) Bus wolny od wad fizycznych i prawnych przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim 2) Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim poświadczone świadectwem homologacji, oznakowanie pojazdu wg obowiązujących przepisów 3) Bus dopuszczony jako pojazd osobowy UE 4) Rok produkcji samochodu 2012 lub 2013 5) Ilość miejsc: 9 (8+1) 6) Długość całkowita zew. min 5200 mm 7) Wysokość nie mniej jak 1970 mm 8) Rozstaw osi nie mniej niż: 3400 mm 9) Kolor lakieru: dowolny 10) Wymogi ekologiczno – energetyczne a) Zużycie paliwa w cyklu łączonym (wartość uśredniona w l/km) nie więcej niż 9 l/km b) Zużycie energii nie więcej niż 2,7 MJ/km c) Wartość emisji dwutlenku węgla w cyklu łączonym (wartość uśredniona) nie więcej niż 250 g/km d) Wartość emisji zanieczyszczeń (EURO 5):tlenków azotu (Nox) nie więcej niż 0,18 g/km, węglowodorów (HC) nie więcej niż 0,05g/km, tlenku węgla (CO) nie więcej niż 0,5 g/km, cząstek stałych PM) nie więcej niż 0,005 g/km 11) Silnik: a) wysokoprężny turbo diesel b) pojemność skokowa silnika nie więcej niż 2000 cm3 c) moc minimalna 100 KM d) spełniający wymagania EURO 5 12) Napęd: a) napęd kół przednich lub tylnych b) skrzynia biegów manualna, mechaniczna, zsynchronizowana minimum 5- biegowa, c) elektroniczny układ stabilizacji jazdy ESP lub równoważny 13) Układ hamulcowy a) ABS, ASR, EBV, BAS lub systemy równoważne b) dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganiem i korektorem hamowania, c) hamulce tarczowe przednie i tylne wentylowane 14) Układ kierowniczy: a) przekładnia z blokadą koła kierownicy b) wspomaganie układu kierowniczego c) kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach 15) Podwozie: a) Wzmocnione – niezależne zawieszenie kół przednich, niezależne zawieszenie kół tylnych b) obręcze kół jezdnych – stalowe wraz z kołpakami w pełni zakrywającymi felgę, kolumna McPhersona c) Dodatkowy komplet kół zimowych 16) Nadwozie: a) Elektrycznie sterowane szyby z przodu b) Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie c) Lusterko wsteczne wewnętrzne d) Trzecie światło stop e) Drzwi boczne – prawe przesuwane ze stałym oknem umożliwiając dostęp do 2 i 3 rzędu siedzeń f) Całkowite fabryczne przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne g) Drzwi tylne: klapa h) Klimatyzacja dwu strefowa (przód, tył) z nawiewem w kabinie kierowcy z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu i) Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej oraz indywidualne panele nawiewowe w podsufitce dla 2 i 3 rzędu siedzeń. j) Siedzenie kierowcy regulowane w trzech płaszczyznach k) Siedzenia w przedziale osobowym 3 osobowe, posiadające regulację oparcia łatwo demontowane l) Poduszka powietrzna kierowcy m) Centralny zamek sterowany zdalnie z możliwością zamykania pojazdu przyciskiem w kabinie kierowcy n) Autoalarm o) Radio CD MP3 + głośniki min 2 w przedziale kierowcy i 2 w przedziale pasażerskim p) Dopuszczenie jako pojazd osobowy UE q) Podłoga gumowa r) Dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu pojazdu s) Oznakowanie pojazdu symbolem inwalidzi z przodu i tyłu t) szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego, najazdy aluminiowe z bieżnią przeciwpoślizgową, komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego, pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim. Stanowisko wózka inwalidzkiego montowane w miejscu III rzędzie siedzeń u) Dywaniki Gumowe w całej przestrzeni pasażerskiej v) hak holowniczy w) przednie reflektory halogenowe x) Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej y) Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa 17) Zabezpieczenie pojazdu: a) immobilizer, b) Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz 18) Wyposażenie dodatkowe samochodu zgodne z wymogami przepisów kodeksu ruchu drogowego w tym m. in.: a) koło zapasowe pełnowymiarowe, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, b) zestaw narzędzi i podnośnik, c) dodatkowa gaśnica o wadze dostosowanej do oferowanego modelu samochodu,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli przedstawi w ofercie Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli przedstawi w ofercie Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli przedstawi w ofercie Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli przedstawi w ofercie Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli przedstawi w ofercie Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – Średnie zużycie paliwa – 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

4. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 1) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie samochodu. Zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie samochodu. 2) zmiana obowiązującej stawki VAT; 3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy. 4) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy. 2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w okt 4 ust. 1, 3, 4 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania umowy. 3. W przypadku określonym w pkt 4 ust 2 zmiana stawki VAT dotyczyć będzie Wynagrodzenia Umownego, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wzrastanie.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://wzrastanie.com.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2012 godzina 15:00, miejsce: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE, Łopuszka Mała 13, 37-220 Kańczuga.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakup dofinansowany ze środków PFRON.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 SIWZ

Zalacznik nr 1 – Formularz ofertowy

Zalacznik nr 2 – Oświadczenie art 24

Zalacznik nr 3 – Oświadczenie art 22

Zalacznik nr 4 – Dane wykonawcy

Zalacznik nr 5 – Projekt umowy

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress