Lis 22 12

Zapytanie cenowe – dostawa sprzętu

admin

Zarzecze 22.11.2012

FW.272.15.2012

 

 

Do wszystkich Wykonawców

 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

 1. Zapraszam do złożenia oferty na: dostawęsprzętu do biura Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 2. Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu do biura projektu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ich ilości zawiera załącznik nr 1 do zapytania cenowego

 3. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy

 4. Miejsce dostawy sprzętu:Biuro Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, 37-205 Zarzecze 192

 5. Zamawiający: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” –Biuro Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, 37-205 Zarzecze 192

 6. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

 7. Okres gwarancji – wg kart gwarancyjnych producenta min. 12 m-cy – warunki w umowie – Załącznik Nr 2do zapytania cenowego

 8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Biurze Projektu Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, 37-205 Zarzecze 192 do dnia 03.12.2012r. do godz. 15.10

 9. Termin rozpatrzenia ofert:03.12.2012 o godz. 15.20 w Biurze Projektu Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, 37-205 Zarzecze 192. Wszystkim Wykonawcom którzy złożą oferty zostanie przekazany protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

 10. Inne postanowienia zostały zawarte w projekcie umowyZałącznik Nr 2do zapytania cenowego

 11. Warunki płatności: przelew na podstawie faktury VAT – (warunki w umowie)

 12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pani Marta Ulma-Baran, Pani Sylwia Bembenek – wszelkie zapytania proszę kierować w formie pisemnej na nr faxu 16 640 13 73 lub adres e-mail: lubaczowskie-punkty@wp.pl

 13. Sposób przygotowania oferty:

 • ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na dostawę sprzętu do biura – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

 1. Uwagi:

 1. Z uwagi na to, że Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający może dokonać zakupu pojedynczego przedmiotu tylko za cenę niższą niż 350 złoty brutto. Zatem cena jednostkowa brutto pojedynczego przedmiotu musi być niższa niż 350 zł. brutto.

 2. Zaproszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.wzrastanie.com.pl

 3. W przypadku zmiany przez Zamawiającego zapisów zapytania cenowego, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którym wysłał zapytanie cenowe oraz umieści na ww. stronie internetowej stosowne informacje.

 4. Jeżeli w ofercie Wykonawcy pojawią się oczywiste omyłki rachunkowe, Zamawiający je poprawi.

 5. Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do złożonej oferty poprosi Wykonawcę o złożenie stosownych wyjaśnień.

 6. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane

 

 

Przesłana oferta musi zawierać:

 1. wypełnioną ofertę cenową (załącznik nr 3)

 

 

Z poważaniem

 

Marta Ulma-Baran

Członek Zarządu

załacznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zalacznik nr 3 – oferta wykonawcy

Zalacznik nr 2 Wzór umowy

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress