Lis 14 12

Przetarg 2

admin

Zarzecze 14.11.2012

 

FW.272.12.2012

 

Do Wszystkich Wykonawców

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

na zamówienie o wartości szacunkowej powyżej kwoty 14 000 euro – część zamówienia

 1. Zapraszam do złożenia oferty na: dostawępomocy dydaktycznych i wyposażenia do punktów przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 2. Przedmiot zamówienia: dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do 10 punktów przedszkolnych zlokalizowanych w powiecie lubaczowskim – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ich ilości zawiera załącznik nr 1 do zapytania cenowego

 3. Termin realizacji zamówienia: 20 dni od dnia podpisania umowy

 4. Miejsce dostawy pomocy i wyposażenia: 10 punktów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie powiatu lubaczowskiego w gminie: Horyniec Zdrój, Wielkie Oczy i Stary Dzików – dokładne adresy punktów przedszkolnych znajdują się w załączniku nr 1 do umowy.

 5. Zamawiający: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” –Biuro Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, 37-205 Zarzecze 192

 6. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

 7. Okres gwarancji – warunki w umowie – załącznik nr 2 do zapytania cenowego

 8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Biurze Projektu Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, 37-205 Zarzecze 192 do dnia 29.11.2012r. do godz. 15.10

 9. Termin rozpatrzenia ofert:29.11.2012 o godz. 15.20 w Biurze Projektu Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, 37-205 Zarzecze 192. Wykonawcy mogą brać udział w otwarciu ofert. Wszystkim Wykonawcom którzy złożą oferty zostanie przekazany protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

 10. Inne postanowienia zostały zawarte w projekcie umowyZałącznik Nr 2do zapytania cenowego

 11. Warunki płatności: przelew na podstawie faktury VAT – (warunki w umowie)

 12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pani Marta Ulma-Baran, Pani Sylwia Bembenek – wszelkie zapytania proszę kierować w formie pisemnej na nr faxu 16 640 13 73 lub adres e-mail: lubaczowskie-punkty@wp.pl

 13. Sposób przygotowania oferty:

 • ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

 1. Uwagi:

 1. Z uwagi na to, że Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający może dokonać zakupu pojedynczego przedmiotu tylko za cenę niższą niż 350 złoty brutto. Zatem cena jednostkowa brutto pojedynczego przedmiotu musi być niższa niż 350 zł. brutto.

 2. Zaproszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.wzrastanie.com.pl

 3. W przypadku zmiany przez Zamawiającego zapisów zapytania cenowego, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którym wysłał zapytanie cenowe oraz umieści na ww. stronie internetowej stosowne informacje.

 4. Jeżeli w ofercie Wykonawcy pojawią się oczywiste omyłki rachunkowe, Zamawiający je poprawi.

 5. Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do złożonej oferty poprosi Wykonawcę o złożenie stosownych wyjaśnień.

 6. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane

 7. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, potencjalny wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. (według załącznik nr 4 do zapytania cenowego )

 

Przesłana oferta musi zawierać:

 1. wypełnioną ofertę cenową (załącznik nr 3)
 2. Oświadczenie (załącznik nr 4)

 

Z poważaniem

 

Marta Ulma – Baran

Członek Zarządu

 

Zal. nr 1 – do umowy

Zalacznik nr 2 Wzór umowy

Zalacznik nr 3 – oferta wykonawcy

Zalacznik nr 4 – oswiadczenie

załacznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress