Projekt „Razem raźniej”

zapytanie-szkolenie doradztwo

umowa-zał-1-Szkol

zapytanie-prawne-usługi-2 (1)

umowa-zał-1-doradztwo

 

 

 WIZYTA UCZESTNIKÓW DOMU OPIEKI DZIENNEJ W KINIE

WYCIECZKA UCZESTNIKÓW DOMU OPIEKI DZIENNEJ DO CERKWI W JAROSŁAWIU

ROZEZNANIE RYNKU

INFORMACJA O PROJEKCIE

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” realizuje projekt pt. „Razem raźniej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna; Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych poprzez utworzenie nowych miejsc opieki dla 30 osób (w tym 18 kobiet) starszych/niesamodzielnych (osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożonym wykluczeniem społecznym) w nowo utworzonym ośrodku zapewniającym opiekę dzienną (Dom Opieki Dziennej w Jarosławiu) na terenie powiatu jarosławskiego
Projekt przewiduje wsparcie poprzez:
1.całodzienne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, poprzez pomoc: trzech opiekunów – jeden na 10-osobową grupę,
2.specjalistyczne wsparcie: prawnik, psycholog, terapeuta – w zależności od potrzeb danego uczestnika projektu – 10 h na każdego uczestnika projektu – wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego np. udzielania pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami;
3.aktywizacyjne w sferze fizycznej: zajęcia sportowo-rekreacyjne upowszechnianie idee zdrowego stylu życia, przekonanie do konieczności zachowania aktywności fizycznej i jej dobrego wpływu na życie, zachęcenie do praktykowania samodzielnych form ruchu i rekreacji i wprowadzenia ich na stałe do codziennego kalendarza;
4.aktywizacyjne w sferze intelektualnej: zajęcia artystyczne (np. malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, wspólne tworzenie obrazu i inne);
5.aktywizacyjne w sferze społecznej: zajęcia społeczno-kulturalne (np. pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, nauka współżycia w grupie i środowisku);
6.jednodniowe wycieczki: aktywizacja osób starszych/niesamodzielnych, zwiększenie zainteresowania aktywnymi formami spędzania wolnego czasu, wycieczki do miejsc kultury w celu kontaktu z przyrodą, ze zwierzętami i roślinami.
Osoby przebywający w Domu Opieki Dziennej w Jarosławiu będą miały zapewnione wyżywienie (co najmniej dwa posiłki dziennie) dostosowane do diety uczestników projektu, jak np. dieta przy nadciśnieniu, chorobach wątroby, żołądka, cukrzyca, itp. W przypadku osób samotnych bez możliwości pomocy ze strony opiekunów lub w przypadku niepełnosprawności, która utrudniałaby lub uniemożliwiała dojazd na zajęcia w Domu Opieki Dziennej w Jarosławiu. W przypadku osób samotnych bez możliwości pomocy ze strony opiekunów lub w przypadku niepełnosprawności, która utrudniałaby lub uniemożliwiała dojazd na zajęcia w Domu Opieki Dziennej w Jarosławiu zapewniona zostanie możliwość transportu z miejsca zamieszkania do Domu Opieki Dziennej w Jarosławiu i powrotu do miejsca zamieszkania dla 50% uczestników projektu. Udział w projekcie jest bezpłatny, z zastrzeżeniem zastosowania częściowej odpłatności w kwocie 191,26 zł miesięcznie, w przypadku osób, których dochód przekracza 150 % kryterium dochodowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

Uczestnikami projektu mogą być osoby które spełniają wszystkie kryteria grupy docelowej, tj.:
1.które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;
2.nie mają możliwości samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowej czynności dnia codziennego;
3.zamieszkują w dniu złożenia dokumentów zgłoszeniowych i w dniu podpisania umowy uczestnictwa w projekcie w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2017.459 z późn. zm.) na terenie powiatu jarosławskiego (zgodnie z art. 25 ww. ustawy miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu);
4.posiadają zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o udział w projekcie wymaga pomocy innych osób;
5.nie otrzymały dotychczas wsparcia w postaci usług opiekuńczych lub otrzymały je w innym zakresie niż te, o które ubiegają się w ramach projektu;
6.podpisały wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępniły dane osobowe;
7.zostały zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o regulamin rekrutacji i zatwierdzoną listę rankingową lub w oparciu o listę rezerwową, w przypadku rezygnacji osób z listy rankingowej.

 Formularz rekrutacyjny Razem Raźniej

Regulamin_Rekrutacji_Razem_raźniej

Załącznik 1 do Formularza – zapoznanie się z regulaminem

Załącznik 2 do Formularza – przetwarzanie danych

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress