Wrz 10 20

Świętujemy urodziny Pani Zofii

admin

Żyj nam Zosiu 100 lat…
Wrz 9 20

Rozpoczęcie Projektu „POGODNE WZRASTANIE”

admin

W dniu 03.08.2020 r. rozpoczęliśmy projekt „POGODNE WZRASTANIE”.

Nasz pierwszy dzień…
(więcej…)
Lip 6 20

INFORMACJE O PROJEKCIE „POGODNE WZRASTANIE”

admin

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt pod nazwą „POGODNE WZRASTANIE” realizowany jest przez Fundację Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” z siedzibą w: Łopuszka Mała13, 37–220 Łopuszka Mała, w okresie od 01.06.2020r. do 28.02.2023r. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Województwem Podkarpackim ¬– Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna; Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez utworzenie nowego ośrodka opieki dziennej w Jarosławiu dla 30os. starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (os. zagrożonych ubóstwem lub zagrożonych wykluczeniem społecznym) zapewniającego opiekę dzienną – DOD „POGODNE WZRASTENIE” w Jarosławiu (powiat jarosławski).

Projekt ten przewiduje wsparcie poprzez :                   

1. Dzienne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.

2. Specjalistyczne wsparcie: prawnik, psycholog, terapeuta – w zależności od potrzeb danego Uczestnika projektu – wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego np. udzielania pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami.

3. Aktywizacyjne w sferze fizycznej: zajęcia sportowo-rekreacyjne upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, przekonanie do konieczności i dobrego wpływu aktywności fizycznej, zachęcenie do praktykowania samodzielnych form ruchu i rekreacji i wprowadzenia ich na stałe do codziennego kalendarza.

4. Aktywizacyjne w sferze intelektualnej: zajęcia artystyczno – kulturalne (np. malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, wspólne tworzenie obrazu, nauka współżycia w grupie i środowisku i inne).

5. Aktywizacyjne w sferze społecznej: zajęcia kulinarne (np. zdrowe odżywianie się, różnorodność jedzenia, niemarnotrawienie jedzenia).

6. Jednodniowe wycieczki: aktywizacja osób starszych/ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,, zwiększenie zainteresowań  aktywnymi formami spędzania wolnego czasu, wycieczki do miejsc kultury, do miejsc kontaktu z przyrodą, ze zwierzętami i roślinami.

Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione wyżywienie (dwa posiłki dziennie). W przypadku osób samotnych bez możliwości pomocy ze strony opiekunów lub w przypadku niepełnosprawności, która utrudniałaby lub uniemożliwiała dojazd na zajęcia w Domu Opieki Dziennej w Jarosławiu zapewniona zostanie możliwość transportu z miejsca zamieszkania do Domu Opieki Dziennej w Jarosławiu i powrotu do miejsca zamieszkania dla 50% uczestników projektu. Udział w projekcie jest bezpłatny z zastrzeżeniem zastosowania częściowej odpłatności (10% kosztów wsparcia 1 Uczestnika Projektu na 1 miesiąc, jednak nie więcej niż 250 zł/m-c), w przypadku  Uczestnika projektu, którego dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12  marca 2004 roku.

1. Spełniają wszystkie kryteria grupy docelowej tj.:      

a) ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia  w związku z niemożnością  samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowej czynności dnia codziennego;

b) są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

c) zamieszkują w dniu złożenia dokumentów zgłoszeniowych i w dniu podpisania umowy uczestnictwa w projekcie w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) na terenie powiatu jarosławskiego (zgodnie z art. 25 ww. ustawy miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu);

d) posiada zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o udział w projekcie wymaga pomocy innych osób;

e) została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o regulamin rekrutacji i zatwierdzoną listę rankingową lub w oparciu o listę rezerwową, w przypadku rezygnacji osób z listy rankingowej.

4. Wypełniły wszystkie dokumenty rekrutacyjne i złożyły stosowne oświadczenia.

5. Podpisały umowę uczestnictwa w projekcie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystanie  wizerunku w ramach realizacji projektu.

Termin rekrutacji: 01.07.2020 – 24.07.2020

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie POGODNE WZRASTANIE

Formularz rekrutacyjny POGODNE WZRASTANIE

Lista osób zakwalifikowanych do Projektu „POGODNE WZRASTANIE” zakodowana:

 1. A1
 2. A2
 3. A3
 4. A4
 5. A5
 6. A6
 7. A7
 8. A8
 9. A9
 10. A10
 11. A11
 12. A12
 13. A13
 14. A14
 15. A15
 16. A16
 17. A17
 18. A18
 19. A19
 20. A20

Przedłużenie rekrutacji do 22.08.2020 r.

Zamknięcie rekrutacji 24.08.2020 r.

21. A21
22. A22
23. A23
24. A24
25. A25
26. A26
27. A27
28. A28
29. A29

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress