Lis 2 12

O naszych planach słów kilka…

admin

Każda organizacja, zrzeszenie, wspólnota, ruch, instytucja, prowadzi działalność w oparciu o jakiś cel. Planuje wydarzenia i przedsięwzięcia w zależności od możliwości finansowych czy personalnych. Wchodzi tym samym w rzeczywistość służby świadczonej na rzecz „drugiego”, zazwyczaj potrzebującego człowieka. Nie inaczej ma się sytuacja z katolicką Wspólnotą Sług Miłosierdzia bł. Jana Pawła II, zrzeszającą ludzi dobrej woli, pragnącą świadczyć dzieła apostolskie, ukierunkowane na potrzebujących, a wywodzące się z inicjatywy:

 • wołania o pomoc ludzi szczególnie umiłowanych przez Jezusa (grzesznych, chorych , cierpiących, bezdomnych, opuszczonych i samotnych)
 • wotum dziękczynnego za dar życia i niezwykłego pontyfikatu bł. Jana Pawła II
 • odpowiedzi na ogłoszony przez Benedykta XVI rok wiary, ze szczególnym uwzględnieniem apelu o czyny wyrastające z postawy wiary
 • życiowego spełnienia chrześcijańskiego, gdzie pomoc bliźniemu w potrzebie daje radość codzienności i stanowi drogę zasługiwania na dziedziczenie Królestwa niebieskiego

Jako Wspólnota, zainicjowana 21 października (w dzień poprzedzający liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II) ciągle poszukujemy nowych możliwości i form oddziaływania, które w oparciu o Boże wezwanie, poczucie ludzkiej solidarności, zmierzają do pomagania osobom najbardziej potrzebującym. Świadczenie pomocy nie ogranicza się jedynie do spraw materialnych, ale niesie ze sobą podstawowe zadania i zobowiązania wypływające z Chrystusowego wezwania, skonkretyzowanego w przesalaniu zawartym w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Misja ta, bywałą często przywoływana i realizowana przez naszego Błogosławionego Rodaka.

Jako Wspólnota zrzeszona w ramach Fundacji „Wzrastanie” i przyjmująca za swoje miejsce, ognisko „narodzenia” Dom Formacyjno- Szkoleniowy bł. Jana Pawła II w Lipniku, pragniemy oprócz zaspokajania potrzeb codziennych (odzienia, żywności, dobrego słowa) również objąć troską religijną (modlitwą, ewangelizacją, życiem sakramentalnym)  rzesze osób, którym ta pomoc się należy z tytułu chrześcijańskiego zobowiązania, misji Kościoła w świecie i szerzenia Królestwa Bożego na ziemi. W najbliższym czasie, chcielibyśmy podjąć, przy udziale i wsparciu członków i sympatyków Wspólnoty, księży, sióstr zakonnych, różnego rodzaju grup formalnych i nieformalnych, wolontariuszy, oraz ludzi dobrej woli, wiele inicjatyw, które zasadniczo można sprecyzować w następujących postulatach:

 1.  „Ewidencja”, poszukiwanie osób potrzebujących (szeroko rozumianej potrzeby materialnej i duchowej), tworzona na podstawie dyskretnych obserwacji, rozmów, spotkań w celu zaproponowania pomocy, lub objęcia ich pomocą w ramach naszych struktur, bądź zorganizowanie indywidualnej formy pomocy według możliwości (np. posiłki, spotkania, rozmowy, drobne dary rzeczowe)
 2. Reorganizacja- tworzenie rejonów w celu sprawniejszego działania w lokalnych wspólnotach ( np. w ramach prezbiteratów) z odpowiedzialnymi osobami (świeckimi i duchownymi), którzy włączą się w nasze dzieło, Wspólnotę, i będą starały się o zainicjowanie oddziału/ogniska Wspólnoty Sług Miłosierdzia w swoim otoczeniu (także poza diecezją). Będą to osoby z którymi Dyrektor Domu Formacyjno- Szkoleniowego bł. Jana Pawła II  utrzymuje bezpośredni kontakt. Stanowić one będą grupę roboczą i konsultacyjną dla dzieł podejmowanych w ramach diecezji i poza nią- zarówno modlitewnych, jak i akcji duszpasterskich. Należy pamiętać, że nie można organizować spotkań formalnych bez zgody miejscowego Ks. Proboszcza. Można jednak poszukiwać chętnych, sympatyków, zwolenników i łączyć ich z dziełem i ogniskiem Rodzimym dzieła- Domem bł. Jana Pawłą II w Lipniku.
 3. Konieczność docierania do rodziców, jak i osób chętnych do podjęcia dzieła na rzecz osób potrzebujących i promowanie dzieła Wspólnoty (ulotki, informacje o stronie, naszych działaniach, comiesięcznych spotkaniach, itd.). Formy dotarcia mogą być różnorodne np. przez konferencje, rekolekcje, ogłoszenia, informacje przesyłane na parafię itd. Dzięki temu tworzy się zespól wspierający dzieło podejmowane w ramach kraju i poza jego granicami. Można uzyskać informacje „gotowe” po napisaniu na adres mailowy: jasszelag@wp.pl Strona internetowa:www.wzrastanie.com.pl (zakładka Słudzy Miłosierdzia Bł. Jana Pawła II)
 4. Próba objęcia oddziaływaniem informacyjno- promocyjnym wszystkich instytucji, zrzeszeń, wspólnot, ruchów, stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych. Cel- informacyjno- formacyjny. Możliwość rozwoju integralnego (fizycznego, duchowego, psychicznego) osób szczególnej troski, oraz oddziaływania szkoleniowego świadczonego na rzecz pracowników „urzędowych”, wolontariuszy i młodzieży angażującej się w posługę osobom potrzebującym.
 5. Wzmacniania poczucia przynależności do Kościoła i znaczenia(podmiotowego) w Kościele osób potrzebujących.(zapraszanie na spotkania modlitewne, formacyjne, modlitwy o uzdrowienia, szczególnie na spotkania naszych Wspólnot, czy do domu bł. Jana Pawła II w Lipniku). Pamiętamy o konieczności formacji nadającej sens ludzkiemu cierpieniu i „wykorzystaniu” tegoż doświadczenia wiary i wprzęgnięcie go w misję zbawczą Kościoła.
 6. Popieranie inicjatyw promujących Wspólnotę Sług Miłosierdzia bł. Jana Pawła II i idei miłosierdzia chrześcijańskiego, prowadzonych w ramach zajęć szkolnych ( klasowych), pozaszkolnych, szkolnych kołach Caritas, oraz w ramach ruchów, stowarzyszeń, wspólnot. Uwrażliwienie młodzieży na dar osób potrzebujących i jednocześnie zapraszanie do współpracy na rzecz dzieła wspierającego te osoby.
 7. W ramach rejonów przeprowadzanie cyklicznych spotkań tzw.„roboczych” o charakterze informacyjnym ( w miarę możliwości i przy zatwierdzeniu grupy formalnej przez nasze Centrum oraz miejscowego Ks. Proboszcza)
 8. Organizowanie akcji duszpasterskich pod patronatem konkretnego rejonu, przewidzianych w ramach rocznego planu pracy, ustalanego na wspólnym spotkaniu i wyrażonego wobec zaproszonych do współpracy osób, związanych z promocją Wspólnoty Sług Miłosierdzia bł. Jana Pawła II
 9. Organizacja kongresów, spotkań naukowych ( w ramach możliwości).
 10. Organizacja turnusów wakacyjnych.
 11. Organizowanie dwa razy w roku 5 dniowych rekolekcji dla chętnych Członków Wspólnoty Sług Miłosierdzia bł. Jana Pawła II (bardzo zachęcamy do udziału!!. Terminy będą podawane na stronie internetowej. Rekolekcje odbywać się będą w naszym Centrum- Lipniku na wakacjach: lipiec i sierpień). Mają charakter tematyczny i szczególnie związany z naszym dziełem.
 12. Zorganizowanie dwóch w ciągu roku rekolekcji 3 dniowych w Centrum (terminy będą ogłoszone na stronie)
 13. Nadawanie znaczenia i treści o charakterze ewangelizacyjno-apostolskim takim wydarzeniom, jak: dzień chorego(odwiedziny szpitali, chorych po domach przy współpracy z zaangażowaną młodzieżą; proklamacja idei i  przesłania zawartego w orędziach z Lourdes i Fatimy,); dzień dziecka( wizyta w szpitalach, domach dziecka); innych (opracowanych przez tzw. grupy robocze).
 14. Objęcie troską duszpasterską i zaangażowanie( np. w ramach rekolekcji) samotnych matek, dzieci z pogotowia opiekuńczego, chorych, w ramach  świadectwa o wartości i znaczeniu ludzkiego cierpienia.
 15. Stworzenie centrum psychologiczno-pastoralnego w celu prowadzenie wczesnej interwencji dla dzieci i wsparcia dla rodziców osób potrzebujących w Lipniku. Można zaproponować pobyt w naszym Domu bł. Jana Pawła II osobom, które potrzebują rozmowy, modlitwy. Do Domu mogą także przyjeżdżać na dni skupienia, rozmowy, wypoczynek Członkowie Wspólnoty zgłaszający formalną przynależność do niej i po uprzednim skontaktowaniu się z Dyrektorem Domu.
 16. Włączenie działalności i różnego rodzaju akcji prowadzonych przez instytucje rządowe i pozarządowe i ukierunkowanych na potrzebujących w struktury organizacyjne Wspólnoty Sług Miłosierdzia bł. Jana Pawła II.
 17. Obecność każdego 22 dnia miesiąca ( w miarę możliwości) na Eucharystii i modlitwa w intencji potrzebujących i naszego dzieła. Oczywiście istnieje możliwość przyjazdu do naszego Centrum- Domu Formacyjno- Szkoleniowego w Lipniku po wcześniejszym uzgodnieniu. (możliwość noclegu)
 18. Śledzenie i udział w tzw.” małej peregrynacji” w naszych Ośrodkach fundacyjnych

Oczywistym jest, że zaprezentowany plan pracy ma charakter modelowy i zależy w dużej mierze od zaangażowania wielu osób, które na co dzień nie tworzą strukturę Wspólnoty Sług Miłosierdzia bł. Jana Pawła II. Ufamy, że dzięki wzajemnej współpracy i życzliwości, uda nam się kontynuować piękne dzieło w duchu chrześcijańskiej, a nade wszystko Chrystusowej służby.

Będziemy wdzięczni za wszelką pomoc, propozycje.

Ks. Jan Szeląg.


Adresy do kontaktu:

Ks. Jan Szeląg
Dom Formacyjno- Szkoleniowy bł. Jana Pawla II w Lipniku
Lipnik 40a
37-206 Sietesz
Tel: 607 857 857

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress