Historia powstania

 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II
„WZRASTANIE”

Początki Fundacji związane są z wielką troską duszpasterską o dzieci i młodzież, która towarzyszyła ks. Franciszkowi Rząsie jako diecezjalnemu duszpasterzowi młodzieży diecezji przemyskiej.  Po zmianach ustrojowych, które nastąpiły od 1989 r. w Polsce pojawiła się możliwość organizowania stowarzyszeń i fundacji roztaczających opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Dzięki otwartości grupy wiernych, zaangażowanych w pomoc potrzebującym, powstała  dniu 1 lipca 1991 roku Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” z siedzibą w Dynowie. Przewodniczącym Rady Fundacji został ks. Franciszek Rząsa, a członkami pp.: mgr Teresa Nalepa i mgr Leokadia Ostrowska.  Wyłoniono Zarząd Fundacji, którego prezesem  został mgr inż. Jan Bury, a jego zastępcą mgr Weronika Bury. Okazało się to, jak często podkreśla Ksiądz Franciszek, że wielkim darem opatrzności było i jest do dzisiaj, że pp. Bury  podjęli się prowadzenia działalności Fundacji.

Założyciel Fundacji Ks. Franciszek Rząsa określił cele Fundacji, a mianowicie: wszechstronną pomoc młodzieży we wzrastaniu wewnętrznym w myśl Ewangelii i w coraz pełniejszym przyjmowaniu chrześcijańskiego systemu wartości. Szczególnie obejmując opieką dzieci i młodzież znajdujące się w trudnych warunkach. Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów Fundacja prowadzi działalność społeczną, edukacyjną, szczególnie w zakresie charytatywnym i formacji duchowej.

Siedzibą Fundacji był dawny dwór Trzecieskich w Dynowie. Obiektem tym już wcześniej opiekował się ks. Franciszek. W 1988 roku ksiądz otrzymał propozycję od rodziny Trzecieskich i Moysów  przejęcia  zdewastowanego dworu w Dynowie (w zamian za dożywotnią opiekę nad czterema sędziwymi lokatorkami), dla celów duszpasterstwa młodzieży. Wcześniej z taką propozycją rodzina zwróciła się do ks. Biskupa Ordynariusza, który skierował ją do duszpasterza młodzieży ks. Franciszka. Mimo wielkich obaw i braku jakiegokolwiek zabezpieczenia materialnego dla spełnienia oczekiwań ofiarodawców, ks. Franciszek oddał to Bożej Opatrzności. Być może to heroiczne podejście było wynikiem owego umocnienia przez Ojca św. Jana Pawła II w czasie pamiętnej pielgrzymki z turystami rzeszowskimi w 1985 r. Jak wspomina Ksiądz Franciszek- było to bardzo znaczące spotkanie i znaczący uścisk dłoni (zdjęcie)- gdyż wtedy odczuł Ksiądz jakby przepływ prądu. Był to wyraźny znak, a może przekazanie mocy duchowej, czy „promieni łask”.

Ponieważ umowę z rodziną właścicieli dworu nie mógł podpisać ks. Franciszek, dlatego na jego gorąca prośbę uczynił to ówczesny proboszcz Dynowa ks. Dziekan Józef Ożóg. W 1988 roku Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca otrzymała darowiznę w postaci nieruchomości rolnej w Dynowie wraz zabudowaniami od ofiarodawców z rodu Trzecieskich, a mianowicie Pani Kingi Moysa i Pani Teresy Gołąb z notarialnym zobowiązaniem opieki nad ofiarodawczynią i lokatorkami. Od tego czasu opiekę nad darowizną i nad mieszkankami dworku zabezpieczył Ks. Franciszek jako Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży i wspierająca Grupa Apostolska. Formalnie zostało to potwierdzone umową z dnia 31 grudnia 1990 roku zawartą pomiędzy Parafią w Dynowie reprezentowaną przez Ks. Proboszcza Józefa Ożoga, a Wydziałem Duszpasterskim Kurii Biskupiej – Referatem Duszpasterstwa Młodzieży w Przemyślu reprezentowanym przez Ks. Franciszka Rząsę i Grupą Apostolską. Od tego czasu rozpoczęto również remonty bardzo zniszczonego dworku i spichlerza, które były finansowane przez Ks. Franciszka (pozyskiwane od innych kałanów i ofiar wiernych).

W gronie zaangażowanych osób były prowadzone rozmowy i poszukiwania dotyczące formuły prowadzenia apostolstwa w zakresie wszechstronnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach. Tak powstał zamysł zorganizowania Fundacji, której będzie patronował Jan Paweł II.

Fundacja Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” została zarejestrowana w sądzie administracyjnym w Warszawie z datą 16 października 1991 roku- w rocznicę wyboru Jana Pawła II na stolicę Apostolską, pod numerem 16670 (nr obozowy św. Maksymiliana Kolbego). Upatrujemy to jako znak  szczególnego Bożego Błogosławieństwa dla dzieła Fundacji.

Po osiągnięciu osobności prawnej decyzją sądu, Fundacja mogła przejmować różne darowizny, dlatego wkrótce Parafia Rzymsko- Katolicka w Dynowie przekazała posiadłość przy ul. Dworskiej na Fundację Wzrastanie, która stała się jej siedzibą od 16 października 1991.

Po pierwszych remontach budynku wkrótce została zorganizowana świetlica dla dzieci potrzebujących opieki z Dynowa. Latem 1992 r. natomiast organizowano obozy i kolonie dla małych grup dziecięco- młodzieżowe. W tym też roku Fundacja organizowała kolonie katolickie w ośrodku kolonijnym „Jarlanu” w Lipniku k/ Sieteszy. Ośrodek ten w 1993 r. „Jarlan” przekazał nieodpłatnie Fundacji. Odtąd w Lipniku gromadziła się duża grupa wolontariuszy, pomagająca nie tylko w prowadzeniu kolonii, ale zainteresowana szerszą pomocą dzieciom i młodzieży.

Wkrótce w Lipniku został zorganizowany Dom dla Dzieci, a także świetlice: w Rzeszowie, Łańcucie, Głogowie, Przeworsku, Jarosławiu, Przemyślu, Radymnie, Giedlarowej k/ Leżajska (bursa dla dzieci w dawnym Domu Katechetycznym) .

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress