Mar 15 13

„Mali odkrywcy”

admin

Projekt „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne” zakłada utworzenie 10 punktów przedszkolnych oraz zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dla minimum 173 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu 3 gmin powiatu lubaczowskiego. Projekt w szczególności ma na celu wzrost upowszechniania edukacji przedszkolnej w gminach Stary Dzików, Horyniec-Zdrój oraz Wielkie Oczy. Realizacja projektu wpłynie również na zwiększenie świadomości lokalnej społeczności na temat wczesnej edukacji dzieci, a także wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez zapewnienie rozwoju i osiągniecie przez nie dojrzałości szkolnej, która ułatwi im rozpoczęcie nauki w szkole. Projekt zakłada również realizację takiego celu jak podniesienie świadomości rodziców o znaczeniu edukacji przedszkolnej przygotowanie ich do wspierania kariery edukacyjnej dzieci, a także propagować edukacje przedszkolną.

Projekt realizowany jest od 01 sierpnia 2012 i będzie trwał do 31 lipca 2014. Działalność punktów rozpoczęła się w wrześniu, a zajęcia w punktach prowadzone są przez nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Odbywają się 5 dni w tygodniu po 5 godzin. W punktach realizowane są zajęcia z rytmiki, które mają za zadanie rozwijać u dzieci sprawność ruchową, umuzykalnienie dyscyplinę rytmiczną oraz wrażliwość muzyczną. Nauczyciele  realizują program uwrażliwiający dzieci na najbliższe środowisko zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Godziny otwarcia ośrodka zostały dostosowane do potrzeb i oczekiwań rodziców. Zgodnie z realizowanym programem w zajęciach będą aktywnie uczestniczyć również rodzice dzieci. Szczególnie ojcowie będą zachęcani do brania udziału w zajęciach. Rozwój dzieci będzie wspierany również przez logopedów. Będą oni prowadzić zajęcia grupowe i indywidualne w każdym przedszkolu, ich zadaniem będzie także wspieranie rodziców oraz pracy nauczycieli. Na zakończenie roku szkolnego każde dziecko otrzyma dyplom. Na początku roku szkolnego rozpoczną się konsultacje eksperta Fundacji Komeńskiego. W czasie konsultacji ekspert zapewni wsparcie merytoryczne nauczycielom i specjalistom, monitorował będzie standardy pracy punktu, jakość edukacji i wywiązywanie się z założeń programu Komeńskiego. Punkty zostaną wyposażone niezbędne w meble, materiały dydaktyczne, drobny sprzęt oraz materiały dla nauczyciela i specjalistów.

Projekt zakłada również warsztaty dla rodziców (matek i ojców) prowadzone przez trenerów Fundacji Komeńskiego, które mają za zadanie wyposażyć rodziców w wiedzę i materiały informacyjne pomocne w wychowaniu i edukacji dziecka.

W wyniku realizacji zaplanowanych działań osiągnięte zostaną następujące rezultaty: objęcie edukacją przedszkolną min. 173 dzieci w wieku 3-5 lat z terenów wiejskich objętych projektem; poznanie przez min. 178 rodziców tych dzieci metod pracy z dziećmi poprzez aktywny udział w warsztatach; objęcie opieką logopedyczną min. 35 dzieci; utworzenie 10 punktów przedszkolnych na terenie 3 gmin powiatu lubaczowskiego.

Projekt przyczyni się również do rozwoju i upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie realizacji projektu, poprawy umiejętności komunikacyjnych oraz wzrostu umiejętności społecznych dzieci, zwiększy otwartość i pewność siebie dzieci, zwiększą się ich umiejętności manualne, samoobsługowe (wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, samodzielne korzystanie z toalety, sprzątanie miejsca zabawy itp.). Wzrośnie umiejętności dzieci w zakresie mowy i myślenia, przygotowania do nauki w szkole oraz przygotowania do czytania i pisania, rozbudzenie myślenia ekologicznego, ciekawości świata oraz kreatywności dzieci. Projekt spowoduje przełamanie barier kulturowych poprzez przekonanie rodziców o znaczeniu wczesnej edukacji dla rozwoju dziecka, a także przyczyni się wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców.

Liderem projektu jest Fundacja im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”, która posiada 17-letnie doświadczenie w realizacji projektów w partnerstwie z gminami i organizacjami pozarządowymi. Partnerami projektu są 3 gminy z terenu powiatu lubaczowskiego tj. Gmina Stary Dzików, Gmina Horyniec-Zdrój, Gmina Wielkie Oczy, które biorą aktywny udział w realizacji projektu.

Projekt „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki z Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Kadra zarządzająca:

Koordynator projektu – Jolanta Cwynar

Asystent koordynatora projektu – Natalia Mazur

Specjalista ds. obsługi finansowej – Dariusz Zięba

Specjalista ds. zakupów – Sylwia Bembenek

Specjalista ds. kadr i płac – Dorota Wiglusz

Koordynator organizacyjny Partnera – Gmina Stary Dzików –  Zuzanna Ozimek

Koordynator organizacyjny Partnera – Gmina Horyniec-Zdrój –  Maciej Łuczyszyn

Koordynator organizacyjny Partnera – Gmina Wielkie Oczy –  Robert Kuchciak

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress