Sie 29 13

Protokoły z wyboru najkorzystniejszych ofert

Marta Ulma

Protokol z wyboru najkorzystniejszej oferty nadostawe mat plastycznych i do dokumentacji pracy z dziecmi

Protokol z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawe materialow dydaktycznych

Sie 26 13

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

Marta Ulma

Protokol z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawe srodkow czystosci

Sie 12 13

Materiały plastyczne, Materiały dydaktyczne

Marta Ulma

Materiały plastyczne

Zal nr 1 – do umowy

zalacznik nr 1 Opis przedmiotu zamowienia

Zalacznik nr 2 Wzor umowy

Zalacznik nr 3 – oferta wykonawcy

Zalacznik nr 4 – oswiadczenie

Zaproszenie

 

Materiały dydaktyczne

Zal nr 1 – do umowy

zalacznik nr 1 Opis przedmiotu zamowienia

Zalacznik nr 2 Wzor umowy

Zalacznik nr 3 – oferta wykonawcy

Zalacznik nr 4 – oswiadczenie

Zaproszenie

Sie 6 13

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę środków czystości do punktów przedszkolnych

Marta Ulma

Zarzecze 05.08.2013
FW.272.24.2013
Do Wszystkich Wykonawców
ZAPYTANIE CENOWE
na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro
Zapraszam do złożenia oferty na: dostawę środków czystości do punktów przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Przedmiot zamówienia: dostawa środków czystości do punktów przedszkolnych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ich ilości zawiera załącznik nr 1 do zapytania cenowego
Słownik CPV: 33760000-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety, 33763000-6 Ręczniki papierowe do rąk, 33711900-6 Mydło, 39800000-0 Środki czyszczące i polerujące, 39830000-9 Środki czyszczące, 39831300-9 Środki do czyszczenia podłóg, 39831600-2 Środki do czyszczenia toalet, 39514200-0 Ścierki, 18424000-7 Rękawice, 39224200-0 Szczotki, 39713431-3 Akcesoria do odkurzaczy
Termin realizacji zamówienia: I dostawa: 30 dni od dnia podpisania umowy, II dostawa: od 03.02.2014r. do 21.02.2014r.
Miejsce dostawy środków czystości: 10 punktów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie powiatu lubaczowskiego w gminie: Horyniec Zdrój, Wielkie Oczy i Stary Dzików – dokładne adresy punktów przedszkolnych znajdują się w załączniku nr 1 do umowy.
Zamawiający: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” –Biuro Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, 37-205 Zarzecze 192
Kryteria oceny ofert: cena – 100 %
Okres gwarancji – warunki w umowie – Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego
Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Biurze Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, 37-205 Zarzecze 192 do dnia 23.08.2013r. do godz. 15.00
Termin rozpatrzenia ofert: 23.08.2013 o godz. 15.10 w Biurze Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, 37-205 Zarzecze 192. Wszystkim Wykonawcom którzy złożą oferty zostanie przekazany protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
Inne postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy – Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego
Warunki płatności: przelew na podstawie faktur VAT – (warunki w umowie)
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pani Marta Ulma-Baran, Pani Sylwia Bembenek – wszelkie zapytania proszę kierować w formie pisemnej na nr faxu 16 640 13 73 lub adres e-mail: lubaczowskie-punkty@wp.pl
Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta na dostawę środków czystości – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”
Uwagi:

Z uwagi na to, że Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający może dokonać zakupu pojedynczego przedmiotu tylko za cenę niższą niż 350 złoty brutto. Zatem cena jednostkowa brutto pojedynczego przedmiotu musi być niższa niż 350 zł. brutto.
Zaproszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.wzrastanie.com.pl W przypadku zmiany przez Zamawiającego zapisów zapytania cenowego, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którym wysłał zapytanie cenowe oraz umieści na ww. stronie internetowej stosowne informacje.
Jeżeli w ofercie Wykonawcy pojawią się oczywiste omyłki rachunkowe, Zamawiający je poprawi.
Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do złożonej oferty poprosi Wykonawcę o złożenie stosownych wyjaśnień.
W przypadku gdy najtańsza oferta przekroczy wysokość środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, wówczas Zamawiający może podjąć negocjacje z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane
Przesłana oferta musi zawierać:
wypełnioną ofertę cenową (załącznik nr 3)
Z poważaniem

Marta Ulma-Baran
Członek Zarządu

Zal. nr 1 – do umowy

Zalacznik nr 1 Opis przedmiotu zamowienia

Zalacznik nr 2 Wzor umowy

Zalacznik nr 3 Oferta wykonawcy nowy

Zaproszenie

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress