Lut 11 13

Zamówienie – dostawa i montaż placów zabaw

admin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.wzrastanie.com.pl

 

Kańczuga: dostawa i montaż placów zabaw przy punktach przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne
Numer ogłoszenia: 56270 – 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku z/s Łopuszka Mała , Łopuszka Mała 13, 37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie, tel. 016 6424448, faks 016 6424448.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzrastanie.com.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.wzrastanie.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa i montaż placów zabaw przy punktach przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Regulamin – 5 szt. Huśtawka podwójna -4 szt. Piaskownica mała – 2 szt. Piaskownica duża – 3 szt. Pokrowiec na piaskownice małą – 2 szt. Pokrowiec na piaskownicę dużą – 3 szt. Huśtawka wagowa – 8 szt. Huśtawka wagowa na sprężynie – 1 szt. Sprężynowiec – 4 szt. Karuzela talerzowa z siedziskami – 4 szt. Karuzela talerzowa bez siedzisk – 1 szt. Karuzela krzyżakowa 4 – 1 szt. Lokomotywa z wagonem – 1 zest. Zestaw zabawowy mały – 3 zest. zestaw zabawowy duży – 3 zest.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.10-2, 37.53.52.50-4, 37.53.52.70-0, 37.53.52.00-9, 37.53.52.40-1, 37.53.52.30-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia niżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli w ofercie przedstawi Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 – Załącznik Nr 3 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli w ofercie przedstawi Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 – Załącznik Nr 3 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli w ofercie przedstawi Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 – Załącznik Nr 3 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli w ofercie przedstawi Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 – Załącznik Nr 3 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli w ofercie przedstawi Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 – Załącznik Nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) 2. Wypełniona i podpisana kalkulacja ofertowa (załącznik nr 4 do SIWZ) 3. Wypełniony formularz – dane Wykonawcy (załącznik nr 5 do SIWZ) 4. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy (np. warunki atmosferyczne uniemożliwiające montaż placów zabaw) b) zmiana obowiązującej stawki VAT; c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu; d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – nie więcej niż 10% ceny brutto; e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy. 2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt a,d,e możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania umowy. 3. W przypadku określonym w ust 1 pkt b zmiana stawki VAT dotyczyć będzie Wynagrodzenia Umownego, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzrastanie.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE Lipnik z/s Łopuszka Mała 13, 37-220 Kańczuga lub Biuro Projektu Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne 37-205 Zarzecze 192.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2013 godzina 15:00, miejsce: Biuro Projektu Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne 37-205 Zarzecze 192.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI:

Zalacznik nr 1 – Formularz ofertowy

Zalacznik nr 2 – Oświadczenie art 24

Zalacznik nr 3 – Oświadczenie art 22

Zalacznik nr 4 – Kalkulacja ofertowa

Zalacznik nr 5 – Dane wykonawcy

Zalacznik nr 6 – Projekt umowy

SIWZ (1)

PYTANIA DO SIWZ

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress